Rzymskokatolicka Parafia
pod wezwaniem świętej Małgorzaty Antiocheńskiej w Rogiedlach
ZAPYTANIE OFETOWE
w ramach postępowania zakupowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
w celu udzielenia zamówienia obejmującego
wykonanie prac konserwatorskich stolarki okiennej w budynku plebanii w Rogiedlach
Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem świętej Małgorzaty Antiocheńskiej w Rogiedlach Frednowy, adres Rogiedle 40, 11-135 Lubomino, tel. 731 219 455,
Rozdział II. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 2/2024. W kontaktach z Zamawiającym dotyczących tego postępowania Wykonawcy powinni powoływać się na to oznaczenie.
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia.
 1. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Szczegółowych Zasadach Dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 4. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane. Zamówienie obejmuje wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich.
Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii – plebania w Rogiedlach.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. wykonanie prac konserwatorskich stolarki okien zewnętrznych,
 2. wykonanie i montaż nowych skrzydeł okien wewnętrznych.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej tj. w Ekspertyza konserwatorska, badania konserwatorskie oraz projekt techniczny stolarki okiennej dotyczące Zabytkowego budynku plebanii w Rogiedlach – Załączniku Nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego. Dołączony do niniejszego zapytania ofertowego przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego prac konserwatorskich i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumentacja techniczna: projekt techniczny stolarki okiennej lub przedmiary mogą wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej lub przedmiarach pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi pozwoleniami, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w w/w dokumentach oraz będą nie gorsze pod względem:
 1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
 3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez Wykonawcę na czynnym obiekcie, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga uzgodnienia z Zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie odpowiednich warunków osobom w nim przebywającym.
 3. Przedmiot zamówienia realizowany jest jako zadanie pn. Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii – plebania w Rogiedlach współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i Gminy Lubomino.
Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie  komunikował  się  z  Wykonawcami,  oraz  informacje  o  wymaganiach  technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Podstawy wykluczenia: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Wadium przetargowe: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Opis sposobu przygotowania oferty. Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu w tym podmiotowe środki dowodowe: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Termin związania ofertą: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Sposób oraz termin składania ofert: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Termin otwarcia ofert: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Sposób obliczenia ceny: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Aukcja elektroniczna: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy: Zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego.