Deklaracja dostępności Strona Internetowa Gminy Lubomino

Gmina Lubomino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminy Lubomino.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewelina Dębek.
 • E-mail: oswiata@lubomino.ug.gov.pl
 • Telefon: 89 532 44 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Lubomino
 • Adres: GMINA LUBOMINO
  ul. Kopernika 7,
  11-135 Lubomino woj. warmińsko-mazurskie
 • E-mail: sekretariat@lubomino.ug.gov.pl
 • Telefon: 895324450

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,. Wejście główne do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, można skorzystać z  wejścia do budynku z poziomu gruntu bez schodów przez salę narad, które jest  dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić przed wejściem do budynku po przywołaniu danego pracownika.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.
Budynek nie posiada windy.
Budynek nie jest wyposażony w urządzenia wspomagające słyszenie (tj. pętla indukcyjna)
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak urządzeń ułatwiających osobom z niepełnosprawnością wzroku zapoznania się z dokumentami w powiększeniu.