ZARZĄDZENIE OR.120.10.2021

                                                                       WÓJTA GMINY LUBOMINO

                                                                               z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Lubomino

 

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 207 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), zarządzam co następuje:

paragraf 1.

  1. Ze względu na prognozowe uciążliwe warunki pracy, spowodowane wysoką temperaturą powietrza, skracam o 1 godzinę  czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Lubomino, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  2. Skrócenie czasu pracy obowiązuje od dnia 14.07.2021 r. do dnia 15.07.2021 r.

paragraf 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur