W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie przystąpił do realizacji nowego świadczenia pomocy społecznej w formie usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania i świadczone przez wskazane osoby blisko mieszkające. Osoby sprawujące usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.

W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie: pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?

Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina z różnych przyczyn nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

  • ukończyły 18 rok życia,

  • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,

  • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,

  • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,

  • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,

  • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

  • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

    W jaki sposób otrzymać wsparcie?

Osoba zainteresowana pomocą w formie usług sąsiedzkich składa wniosek o udzielenie pomocy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubominie ul. Kopernika 7; 11-135 11-135 Lubomino tel. 733 155 933. Przyznanie pomocy następuje po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o powyższą formę pomocy oraz skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji dochodowej strony.

Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 776zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 600zł na osobę w rodzinie (osoba w rodzinie).

Osobom, których dochód przekracza wymienione wyżej kryteria organ ustali odpłatność zgodnie z Uchwałą nr LIII/331/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania.