W dniu 16 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie.

Przekazanie pojazdu strażackiego to niezwykle istotne wydarzenie dla każdej jednostki straży pożarnej. Takie wydarzenia są bardzo ważne dla lokalnej społeczności, ponieważ pokazują, że strażacy są gotowi na każde wyzwanie i mają nowoczesne narzędzia, które pomagają im w codziennej pracy.

W tej niezwykłej chwili symbolizującej wspólną troskę o bezpieczeństwo naszej społeczności, druhom towarzyszyli przedstawiciele samorządu gminnego: Joanna Karpińska- Koźlik – Sekretarz Gminy, Karolina Jaczewska – Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Transportu na czele z Wójtem Gminy Lubomino – Andrzejem Mazurem. Obecni byli również: Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mateusz Szauer –Wicewojewoda Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Marek Chyl – Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, st. brygadier Tomasz Ostrowski-  zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Jan HarhajStarosta Powiatu Lidzbarskiego, st. brygadier mgr inż. Rafał Szymukowicz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, Tomasz Piłat – Prezes Zarządu LGD ,,Południowa Warmia, Jarosław Suchecki – Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie, Adrian Kawecki – Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie.

Podczas uroczystości przekazane zostały podziękowania dla zasłużonych strażaków.

Na realizację przedmiotowego zamówienia otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Zamówienie zrealizowane zostało w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 03.11.2023 r. w kwocie 1 159 890,00 zł brutto z czego wartość dofinansowania – 679 575,00 zł brutto, wkład własny – 480 315,00 zł.