Szanowni Państwo,

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą w 64-920 Piła ul. Różana Droga 1A w partnerstwie z Fundacją ACTIO informuje, że realizuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego projekt pn. „Aktywni i kompetentni” nr FEWM.06.05-IZ.00-0090/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, Oś priorytetowa 06.00 – Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 06.05 – Edukacja przez całe życie.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3 poziom Polskiej Ramy Klasyfikacji, chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się /pracujących /zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. warmińsko-mazurskim, w jednym z powiatów: m. Elbląg, elbląski, lidzbarski, bartoszycki, braniewski, olsztyński, m. Olsztyn, ostródzki, iławski, w tym na terenach Obszarów Strategicznej Interwencji, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Minimum 50% Uczestników Projektu tj.54 [32K/22M] osoby będą stanowiły osoby 50+/z niepełnosprawnościami [ON]/z powiatów pogranicza: braniewski lub bartoszycki.

 

Chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonej rekrutacji do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Aktywni i kompetentni” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

  • Diagnoza kompetencji Uczestnika Projektu,
  • Zajęcia dla osób dorosłych: szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  • Walidacja kompetencji cyfrowych,
  • Zajęcia dla osób dorosłych: warsztaty w zakresie rozwinięcia umiejętności podstawowych w ramach tematów dot. postaw proekologicznych oraz warsztaty kompetencji społecznych,
  • Walidacja umiejętności podstawowych w ramach tematów dot. postaw proekologicznych oraz kompetencji społecznych,
  • Wsparcie postępów osób uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności (doradztwo).

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.romaniszyn.com.pl a także pod nr tel. +48 883 289 000 (osoba do kontaktu Koordynator Projektu: Kinga Rzeszut).

Z poważaniem

Kinga Rzeszut