Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022 r.

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Zadania realizowane w ramach programu: dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.