Program ,,Posiłek w szkole i w domu’’

na lata 2024-2028.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie informuje, że realizuje program ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2024-2028- edycja 2024r.

Program przyjęty został przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2024-2028 (MP z 2023r. poz.881).

Zgodnie z umową nr PS-I946.15.87.2024 z dnia 26 lutego 2024 roku zawartą pomiędzy gminą Lubomino, a Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim na realizację Programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ z budżetu państwa przeznaczone zostały środki w wysokości: 85 340 zł. Gmina Lubomino przeznacza na realizację ww. zadania: 25 872zł. Prognozowany całkowity koszt zadania wynosi zatem: 111 212 złotych.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem programu będzie zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, (200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej), tj.

1.200,00 zł dla osoby w rodzinie,

1.552,00 zł dla osób samotnie gospodarujących.

Rada Gminy Lubomino również w tym zakresie uchwaliła stosowne uchwały:

Uchwała Nr LI/320/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego ,,Pomoc w zakresie dożywiania na terenie Gminy Lubomino’’ na lata 2024-2028

Uchwała Nr LI/321/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2024-2028 (Dz. Urz. Woj. W-M z 2023r. poz. 6335),

Uchwała Nr LI/322/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków w zakresie odżywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2024-2028 (Dz. Urz. Woj. W-M z 2023r. poz.6336)

PLAKAT: Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028