USŁUGI SĄSIEDZKIE MODUŁ I

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie przystąpił do realizacji nowego świadczenia pomocy społecznej
w formie usług sąsiedzkich.
Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania i świadczone przez wskazane osoby blisko mieszkające. Osoby sprawujące usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich wynagradzane są w formie pieniężnej przez gminę.
W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie: pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Kto może skorzystać z usług sąsiedzkich?
Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina z różnych przyczyn nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.
Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?
Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

 • ukończyły 18 rok życia,

 • nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,

 • nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,

 • oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,

 • zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,

 • przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

 • zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Plakat Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I 2024 r.

OPIEKA NA ODLEGŁOŚĆ  MODUŁ II

Gmina Lubomino przystąpiła do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – moduł II, będzie to kontynuacja formy wsparcia dla osób starszych w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Lubomino przez dostęp do tzw. usługi „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
Adresatami Programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

 • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • Detektor upadku,
 • Czujnik zdjęcia opaski / urządzenia,
 • Lokalizator GPS,
 • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy osobie potrzebującej. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

Udział w Programie jest bezpłatny. Usługa „opieki na odległość” finansowana będzie ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa do 80% oraz środków własnych gminy.

Plakat Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II 2024 r.