Lubomino, dnia 02.08.2022 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Wójt Gminy Lubomino, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Bialorus model MTZ 82

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Lubomino z siedz. ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino, tel. 89 5324450, fax 89 5324451, NIP 7431991269, REGON 510742770

 1. Przedmiot przetargu:
  1. Nazwa maszyny/urządzenia: ciągnik rolniczy
  2. marka: Bialorus
  3. model: MTZ 82
  4. nr rejestracyjny: ONC 2084
  5. rok produkcji: 1996
  6. kolor: czerwony
  7. ładowność: 15 000 kg
  8. licznik motogodzin: 906
  9. nr silnika: 319803
  10. napęd/silnik: silnik z zapłonem samoczynnym o pojemności 4750 ccm
  11. stan: pojazd nieuruchomiony z powodu uszkodzonych akumulatorów, widoczne liczne wycieki płynów eksploatacyjnych, ciągnik wymaga gruntownego remontu i wielu napraw, zarejestrowany.
 1. Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 37.350 zł  brutto.

 1. Wadium

Wadium wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 12.08.2022 r.  do godz. 10.00 (decyduje termin uznania na rachunku bankowym). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie Oddział Lubomino nr rachunku 57 8857 1054 3001 0007 0292 0005 z dopiskiem „Wadium – ciągnik rolniczy”. Wadium zwraca się do 7 dni od dnia przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 1. Miejsce, termin oraz sposób złożenia i otwarcia ofert:

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zaadresowana: Urząd Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino z dopiskiem: “OFERTA ZAKUPU CIĄGNIKA ROLNICZEGO”. Oferty pisemne należy składa w dni robocze w godzinach otwarcia Urzędu, nie później jednak niż do dnia 12.08.2022 r.  do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino  lub przesłać poczta na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 12.08.2022 r. o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Gminy Lubomino.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali  jednakowe ceny w tym samym dniu o godz. 12.00.

 1. Wzór oferty pisemnej złożonej w toku przetargu stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia. (Zarządzenie, umowa, oświadczenie, oferta dostępne na stronie: https://bip.lubomino.pl/)
 2. Oglądanie przedmiotu sprzedaży:

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym  umówieniu się z Podinspektorem Ireneuszem Gołębiewskim pod nr tel. 695938650 lub z Kierownikiem Ref. RGKiT Karoliną Jaczewską pod nr tel. 89 5324460.

 1. Inne informacje:
 • Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd;
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy;
 • Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu;
 • Wójt Gminy Lubomino zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Załącznik Nr 1 do Oferty

Załącznik Nr 2 do Oferty