OGŁOSZENIE NR 7/2022 OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014 – 2020 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA “WARMIŃSKI ZAKĄTEK” (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania  “Warmiński Zakątek” ogłasza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów  w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej  w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :

OBSZAR TEMATYCZNY (zadanie)
Wspieranie udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR lub wzmocnienie kapitału społecznego, w
tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
NAZWA PROJEKTU GRANTOWEGO (zakres tematyczny)
Opracowanie „koncepcji inteligentnych wsi” (smart village)

I. Termin składania wniosków:
1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną
w terminie
od 22 sierpnia do 8 września 2022 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.00, z tym że nabór w ostatnim dniu naboru prowadzony jest do godziny 13.00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą  wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną
poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:
Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest siedziba Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek”, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

III. Forma wsparcia
Refundacja poniesionych wydatków.

IV. Zakres tematyczny operacji
Oddolne i lokalne koncepcje rozwoju wsi, mające na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwane dalej „koncepcjami inteligentnych wsi”.

V. Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm. Oraz z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Warmiński Zakątek”:
1) osoby prawne z wyłączeniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, oraz z wyłączeniem wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą,
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR, z wyłączeniem wnioskodawców
wykonujących działalność gospodarczą ,
3) podmioty jak wyżej składające wniosek w  imieniu wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej
jednostki organizacyjnej (w tym sekcji, koła) zgodnie ze swoim statutem, nawet gdy:
– warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności wnioskodawca i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
– wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej wnioskodawcy

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
  • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020  Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek” (w skrócie LSR 2014-2020 wraz z załącznikami).

2. Kryteria wyboru operacji:

  1. pozytywny wynik  wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
  2. uzyskanie co najmniej 60% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: zgodności operacji z lsr, spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 49,2 punkta.

Kryteria oceny wstępnej oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.
Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej.

VII. Dokumentacja konkursowa:

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu
2) Formularz umowy o powierzenie grantu
3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu
4) Formularz sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania

 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VIII. Limit środków w naborze  i maksymalny poziom dofinansowania operacji
1) Limit  środków w ramach konkursu:  100 000,00 złotych
2) Wartość wsparcia: 4 000,00 złotych.
3) Wartość zadania: 4 000,00 złotych (wkład własny nie jest kosztem kwalifikowalnym)
4) Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych.

IX. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD “Warmiński Zakątek”: www.warminskizakatek.com.pl, zakładka PROW 2014-2020/ Konkursy oraz w Biurze LGD “Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto.

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD “Warmiński Zakątek” jedynie w formie telefonicznej lub mailowej, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Biura LGD, do 6 września 2022 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa telefonicznego należy dokonać telefonicznie pod numerem 89 616 00 58 lub mailowo: warminskizakatek@wp.pl.
Doradztwo nie będzie mogło mieć charakteru pisania lub kompleksowego sprawdzania wniosku.
Doradztwo mailowe należy kierować na skrzynkę mailową: warminskizakatek@wp.pl. Odpowiedź na zapytanie mailowe jest udzielana najpóźniej 2 dni robocze od wpływu zapytania .

XI. Dodatkowe informacje: o charakterze koncepcji smart village

W związku z ogłoszeniem naboru po raz pierwszy, w celu przybliżenia koncepcji smart village, zwraca się uwagę na następujące rzeczy:

  • Koncepcja ma za zadanie stymulowanie rozwoju lokalnego przez zastosowanie rozwiązań innowacyjnych: technologicznych (w tym cyfrowych) oraz społecznych, oraz z wykorzystaniem potencjału endogenicznego (tzn. wynikającego z oddolności). Szczególnie istotne może być jej inspiracja rozwiązaniami nawiązującymi do obszaru rozwoju biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego z uwzględnieniem rozwiązań zielonych i cyfrowych
  • Proponowanymi instrumentami implementacji koncepcji smart village są m. in.: inwestycje infrastrukturalne w zakresie adaptacji do zmian klimatu i środowiska w tym w szczególności budowa instalacji odnawialnych źródeł energii czy budownictwo pasywnego, wykorzystanie wiedzy lub innowacji w poszukiwaniu rozwiązań m.in. w obszarach poprawy jakości życia, ograniczenia depopulacji, niekorzystnych trendów demograficznych, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska lokalnego, zaradzeniu niewystarczającej liczbie, miejsc pracy, bądź niskiej ich jakości i stabilności, czy wykluczenia cyfrowego.
  • Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem implementacji koncepcji smart village w zakresie ekonomicznym będzie umożliwienie wykorzystanie potencjału sektora rolnego (odpady z produkcji wykorzystywane do produkcji energii cieplnej, wykorzystanie nowej organizacji dostaw produktów żywnościowych na rynek lokalny, inne wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych z produkcji rolnej np. produkcja ekologicznych opakowań) do budowy samowystarczalnych, lepiej zorganizowanych i dobrze zsieciowanych społeczności wiejskich.
  • Planowanym przez Wspólną Politykę Rolną skutkiem implementacji koncepcji smart village w zakresie społecznym będzie większa integracja społeczności mieszkańców małych miejscowości wiejskich, także poprzez współpracę przy realizacji wspólnych projektów w ramach formalnych i nieformalnych form współpracy co będzie się przyczyniać do ograniczenia zjawiska wykluczania i defaworyzowania grup w niekorzystnej sytuacji np.: mniejszości etnicznych, kulturowych, wiekowych, osób z ograniczeniami ruchowymi, osób poszukujących pracy, kobiet oraz młodzieży z rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów wiejskich.

Dodatkowe dokumenty:
– Ogłoszenie o naborze 7/2022 (TEKST ODCZYTYWANY MASZYNOWO)
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
– Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020  Lokalnej Grupy    Działania “Warmiński Zakątek” (LSR 2014-2020)
– Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019r. poz.1167).
– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 349 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz.1196).