Lokalna Grupa Działania „ Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które koncentrują się na nowym celu. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
”Działaj Lokalnie” to program PAFW, zwany dalej Programem, realizowany przez ARFP, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności lokalnych potrzeby, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2022 roku wynosi: 55 000,00 zł.

Kto może wziąć udział w konkursie:
1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
2. zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
3. oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
4. grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: instytucja kultury, biblioteka publiczna. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o dotację dofinansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt ,,Współfinansowanie Konkursu’’. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
5. grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają siedzibę w gminach: Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie,  Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta,
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

  Termin realizacji projektów:
  Projekty powinny trwać od 3 do 6 miesięcy. Realizacja projektu nie może zacząć się przed złożeniem umowy o dofinansowanie a końcowy termin realizacji nie przekracza 31.12.2022 roku.

  W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
  1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  7. przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne  skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania , np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego , przeniesienia ich do przestrzeni online.

  Warunki finansowania:

  Kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  nie może przekraczać 6.000 . Do wnioskowanej kwoty ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji ( w tym minimum 5% wkładu finansowanego, pozostały wkład w postaci usługowej, rzeczowej lub pracy wolontariuszy).

  WAZNE !

 • W konkursie nie będą kwalifikowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).Wyjątkiem są  projekty dotyczące walki z epidemią ( np. szycie maseczek, czy zaopatrywanie  osób starszych w produkty żywnościowe ).

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

 • Grupa nieformalna składająca wniosek jako Inicjatywa Działaj Lokalnie powinna przed złożeniem wniosku skonsultować  ten fakt z Ośrodkiem Działaj Lokalnie (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”).

Wnioski należy składać od 4 kwietnia 2022 roku do 4 maja 2022 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.
*Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2022” Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu wniosku w wersji elektronicznej mogą zgłosić nam taką potrzebę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji podczas konsultacji. (po uprzednim ustaleniu terminu). Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać: Ośrodek Działaj Lokalnie – Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”   ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto
Osoby do kontaktu: Izabela Sztremer,
Tel./fax +48 89 616 00 58

e-mail: i.sztremer@warminskizakatek.com.pl
01 regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2022 2022-03-04 (1)

(powyższy link dotyczy konkursu grantowego ,,Działaj Lokalnie 2022″)