ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. z 18 czerwca 2020 r.Dz. U. z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwałą Nr XXXIX/197/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH PROGRAMU POPRZEZ PISEMNE ZŁOŻENIE UWAG/OPINII DO DNIA 16 LISTOPADA 2021 R.

W załączeniu przesyłam:

  1. Zarządzenie Nr 0050.64.2021 z dnia 25.10.2021 r. w sprawie określenia formy i sposobu konsultowania Rocznego programu współpracy Gminy Lubomino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
  2. Projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

tel. 89-532-44-60

Joanna Karpińska-Koźlik.