Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg w Elblągu informuje, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  że w okresie zimowym, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości leży po stronie właściciela posesji.