Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę  Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Warmia” z siedzibą w Wapniku 29, 11-135 Lubomino złożoną w trybie art.19a ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020, poz.1057 z późn.zm.).

Uwagi dotyczące oferty można zgłosić w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, na formularzu stanowiącym załącznik do informacji. Formularz konsultacji społecznych w wersji papierowej dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino.

formularz konsultacji spolecznych

Oferta 11.04.2022 KGW

pismo dotyczące możliwości zgłaszania uwag do oferty20220413_0001

(powyższy link dotyczy informacji o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)