Zgodnie z projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe samorząd musi dokonać wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem.

Do zakupu paliwa stałego (węgla – miał, groszek, orzech) po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę są uprawnieni mieszkańcy Gminy Lubomino, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.

Do ceny 2000 zł brutto za tonę paliwa stałego nie wlicza się kosztów transportu paliwa z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego dla mieszkańca paliwa stałego – węgla kamiennego.

Wnioski dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino oraz w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino. Wnioski złożone do dnia 10 listopada do godz.15.00 posłużą do oszacowania ilości zapotrzebowania na węgiel mieszkańców Gminy Lubomino uprawnionych do otrzymania dodatku węglowego.

Do czasu wejścia w życie ustawy i przepisów wykonawczych w postaci rozporządzeń działania podejmowane przez samorząd mają charakter wyprzedzający.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 733 155 933 oraz 538 436 148.

Wniosek_o_zakup_preferencyjny paliwa stałego-1