„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą:Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego, rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie.”

mająca na celu: „Udostępnienie mieszkańcom Gminy Lubomino zmodernizowanej w ramach operacji poprzez wymianę pokrycia dachu, orynnowania i stolarki okiennej Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Wilczkowo wykorzystywanej podczas działań kulturalnych na rzecz mieszkańców na terenie Gminy Lubomino oraz zapewnienie jej funkcjonalności w okresie trwałości operacji.”

współfinansowana jest ze środków UE w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Projekt realizowany przez:

GMINĘ LUBOMINO, ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy:

nr 00990-6935-UM1411531/22 z dn.02.09.2022 r.

Wartość dofinansowania 66 791,00 zł.