Poniżej została zamieszczona informacja ,  o wysokości dofinansowania  pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników w roku 2023, ze środków Funduszu Pracy.

plakat