Dodatek osłonowy w 2024 roku

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2024r. można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.
Wniosek o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. Podstawą ustalenia kryterium dochodowego będą dochody członków rodziny uzyskane w 2022 roku. W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi:
228,80 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi zgłoszone do CEEB:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga decyzji.

Wójt/Burmistrz/Prezydent przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku, ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lubomino pok. nr 3.

Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku osłonowego.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Lubomino pokój nr 3 .