Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie informuje o przystąpieniu do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024”  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania – 145 172,52 zł,

Całkowita wartość zadania – 145 172,52 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu mogą być:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j .: Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta
Na stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje o Programie oraz wnioski do pobrania.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowegoministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dlajednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Plakat:”Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024