Czym jest przemoc w rodzinie?

Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku przemocy w rodzinie jest  jednorazowym albo powtarzającym się umyślne działaniem lub zaniechaniem naruszającym prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Gdzie szukać pomocy?

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą i ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. Należą do nich między innymi: policja, prokuratura, ośrodki pomocy spolecznej, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Poniżej znajdują się informacje o instytucjach lokalnych działających w obszarze przeciwdzialania przemocy w rodzinie

.

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Lubominie

11-135 Lubomino, ul. Kopernika 7

tel. 89 532-44-63; 733 155 933

 

Komisariat Policji w Ornecie

11-130 Orneta, ul. Kwiatowa 13

tel. 55 242-71-60

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11-135 Lubomino, ul. Kopernika 7

tel. 89 532-44-53

 

Zespół Interdyscyplinarny

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnech wchodzą przedstawiciele:

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– Policji,

– ochrony zdrowia,

– oświaty.

W sklad Zespolu Interdyscyplinarnego wchodzą również kuratorzy sądowi.

Zespól tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubomino:

1) Magdalena Brążkiewicz -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2) Iwona Kuczyńska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

3) Monika Kosk – Trociuk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

4) Urszula Tyl – Pedagog szkolny w Zespole Szkół w Lubominie

5) Mariusz Trusiewicz – Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Ornecie

6) Pwaeł Budyta – Dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Ornecie

7) Anna Pilas – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska CITO

8) Zdzisław Tatol – Kurator Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim